We stayed at the Hyatt Regency Hotel at Alhambra Plaza