Davis Monthan Air Base

IMG_0036.jpg (49,998 bytes) IMG_0037.jpg (60,721 bytes) IMG_0038.jpg (49,475 bytes) IMG_0039.jpg (53,747 bytes) IMG_0040.jpg (50,827 bytes) IMG_0041.jpg (75,389 bytes)
IMG_0042.jpg (51,246 bytes) IMG_0043.jpg (52,482 bytes) IMG_0044.jpg (64,384 bytes) IMG_0045.jpg (73,394 bytes) IMG_0046.jpg (55,715 bytes) IMG_0047.jpg (60,566 bytes)
IMG_0048.jpg (36,799 bytes) IMG_0049.jpg (76,884 bytes) IMG_0050.jpg (67,329 bytes) IMG_0051.jpg (52,807 bytes) IMG_0052.jpg (60,462 bytes) IMG_0053.jpg (59,417 bytes)
IMG_0054.jpg (57,924 bytes) IMG_0055.jpg (50,352 bytes) IMG_0056.jpg (74,676 bytes) IMG_0057.jpg (66,020 bytes) IMG_0058.jpg (69,024 bytes) IMG_0059.jpg (44,312 bytes)
IMG_0060.jpg (65,008 bytes) IMG_0061.jpg (75,192 bytes) IMG_0062.jpg (75,634 bytes) IMG_0063.jpg (51,347 bytes) IMG_0064.jpg (51,323 bytes) IMG_0065.jpg (51,052 bytes)
IMG_0066.jpg (51,020 bytes) IMG_0067.jpg (51,888 bytes) IMG_0068.jpg (57,360 bytes) IMG_0069.jpg (55,615 bytes) IMG_0070.jpg (41,408 bytes) IMG_0071.jpg (42,842 bytes)
IMG_0072.jpg (43,297 bytes) IMG_0073.jpg (30,821 bytes) IMG_0074.jpg (47,268 bytes) IMG_0075.jpg (52,752 bytes) IMG_0076.jpg (50,777 bytes) IMG_0077.jpg (53,195 bytes)
IMG_0078.jpg (42,577 bytes) IMG_0079.jpg (48,725 bytes) IMG_0080.jpg (62,623 bytes) IMG_0081.jpg (77,545 bytes) IMG_0082.jpg (50,668 bytes) IMG_0083.jpg (38,484 bytes)
IMG_0084.jpg (53,127 bytes) IMG_0085.jpg (61,263 bytes) IMG_0086.jpg (51,853 bytes) IMG_0087.jpg (29,236 bytes) IMG_0088.jpg (43,855 bytes) IMG_0089.jpg (52,523 bytes)
IMG_0090.jpg (41,851 bytes) IMG_0091.jpg (48,723 bytes) IMG_0092.jpg (42,311 bytes) IMG_0093.jpg (45,156 bytes) IMG_0094.jpg (46,734 bytes) IMG_0095.jpg (43,506 bytes)
IMG_0096.jpg (46,763 bytes) IMG_0097.jpg (38,256 bytes) IMG_0098.jpg (43,374 bytes) IMG_0099.jpg (40,917 bytes) IMG_0100.jpg (46,908 bytes) IMG_0101.jpg (51,234 bytes)
IMG_0102.jpg (52,009 bytes) IMG_0103.jpg (38,028 bytes) IMG_0104.jpg (46,468 bytes) IMG_0105.jpg (48,971 bytes) IMG_0106.jpg (46,876 bytes) IMG_0107.jpg (43,336 bytes)
IMG_0108.jpg (45,920 bytes) IMG_0109.jpg (40,766 bytes) IMG_0110.jpg (40,276 bytes) IMG_0111.jpg (46,826 bytes) IMG_0112.jpg (54,415 bytes) IMG_0113.jpg (42,603 bytes)
IMG_0114.jpg (42,231 bytes) IMG_0115.jpg (51,636 bytes) IMG_0116.jpg (49,042 bytes) IMG_0117.jpg (41,793 bytes) IMG_0118.jpg (45,996 bytes) IMG_0119.jpg (40,427 bytes)
IMG_0120.jpg (52,858 bytes) IMG_0121.jpg (61,146 bytes) IMG_0122.jpg (48,207 bytes) IMG_0123.jpg (62,070 bytes) IMG_0124.jpg (48,514 bytes) IMG_0125.jpg (65,727 bytes)
IMG_0126.jpg (43,904 bytes) IMG_0127.jpg (31,268 bytes) IMG_0128.jpg (40,577 bytes) IMG_0129.jpg (44,524 bytes)